اخبار جدید کابل

سفارت ایران حادثه تروریستی کابل را محکوم کرد

سفارت ایران حادثه تروریستی کابل را محکوم کرد