اخبار جدید کد شهاب

از ۵ بهمن ماه؛ بدون کد شهاب تراکنش های ساتنا انجام نمی شوند

از ۵ بهمن ماه؛ بدون کد شهاب تراکنش های ساتنا انجام نمی شوند