اخبار جدید کرونای هندی

مهر هند در گذرنامه‌ باعث ممنوعیت ورود به ایران می‌شود

مهر هند در گذرنامه‌ باعث ممنوعیت ورود به ایران می‌شود

ویروس کرونا هندی خطرناک‌تر از دیگر ویروس‌ها /مرز دریایی تنها راه ورود

ویروس کرونا هندی خطرناک‌تر از دیگر ویروس‌ها /مرز دریایی تنها راه ورود