آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۲۳ آذر؛ ۳۶ بستری جدید، بدون فوتی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۲۳ آذر؛ ۳۶ بستری جدید، بدون فوتی

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۲۱ آذر؛ ۳۳ بستری جدید، بدون فوتی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۲۱ آذر؛ ۳۳ بستری جدید، بدون فوتی

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۱۲ آذر؛ ۲ فوتی و ۶۸ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۱۲ آذر؛ ۲ فوتی و ۶۸ بستری جدید

آمار کرونا سیستان و بلوچستان هشتم آذر؛ ۶۰ بستری جدید، بدون فوتی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان هشتم آذر؛ ۶۰ بستری جدید، بدون فوتی

آمار کرونا سیستان و بلوچستان پنجم آذر؛ یک فوتی و ۷۰ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان پنجم آذر؛ یک فوتی و ۷۰ بستری جدید

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۱۸ مهر؛ ۱ فوتی و ۶۳ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۱۸ مهر؛ ۱ فوتی و ۶۳ بستری جدید

آمار کرونا سیستان و بلوچستان هشتم مهر؛ ۵۹ بستری جدید، بدون فوتی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان هشتم مهر؛ ۵۹ بستری جدید، بدون فوتی

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۲۴ شهریور؛ ۶ فوتی و ۸۸ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۲۴ شهریور؛ ۶ فوتی و ۸۸ بستری جدید

آمار کرونا سیستان و بلوچستان هشتم شهریور؛ ۷ فوتی و ۱۴۷ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان هشتم شهریور؛ ۷ فوتی و ۱۴۷ بستری جدید

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۳۱ مرداد؛ ۱۰ فوتی و ۱۸۹ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا سیستان و بلوچستان ۳۱ مرداد؛ ۱۰ فوتی و ۱۸۹ بستری جدید