افزایش شهرهای آبی کرونایی در مازندران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش شهرهای آبی کرونایی در مازندران

آمار کرونا مازندران ۱۶ تیر؛ ۱۳۷ بهبودیافته و ۱۸۲ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا مازندران ۱۶ تیر؛ ۱۳۷ بهبودیافته و ۱۸۲ بستری جدید

اعلام محدودیت های جدید تردد در مازندران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعلام محدودیت های جدید تردد در مازندران

آمار کرونا مازندران ۴ تیر؛ ۵۳ بهبودیافته و ۷۲ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا مازندران ۴ تیر؛ ۵۳ بهبودیافته و ۷۲ بستری جدید

آمار کرونا مازندران یکم تیرماه؛ ۵۷ بهبودیافته و ۶۵ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا مازندران یکم تیرماه؛ ۵۷ بهبودیافته و ۶۵ بستری جدید

آمار کرونا مازندران ۲۳ خرداد؛ ۵۸ بهبودیافته و ۴۱ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا مازندران ۲۳ خرداد؛ ۵۸ بهبودیافته و ۴۱ بستری جدید

آمار کرونا مازندران ۲۲ خرداد؛ ۲۵ بهبود یافته و ۳۷ بستری جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا مازندران ۲۲ خرداد؛ ۲۵ بهبود یافته و ۳۷ بستری جدید