اخبار جدید بین الملل

پوتین از همه کشورها خواست برای گسترش کریدور شمال-جنوب مشارکت کنند