اخبار جدید کلاب هاوس

اگر کلاب هاوس فقط چندهزار مخاطب دارد این همه سروصدا علیه آن برای چیست؟

اگر کلاب هاوس فقط چندهزار مخاطب دارد این همه سروصدا علیه آن برای چیست؟

وزارت ارتباطات از اپراتورها شکایت کرد

وزارت ارتباطات از اپراتورها شکایت کرد