آخرین اخبار کمیسیون مجلس - اخبار جدید

کمیسیون مجلس

ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور بررسی می‌شود/ کمیسیون امنیت شهادت سپهبد سلیمانی را پیگیری می‌کند

ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور بررسی می‌شود/ کمیسیون امنیت شهادت سپهبد سلیمانی را پیگیری می‌کند

رئیس سازمان انرژی اتمی میهمان کمیسیون انرژی/ کمیسیون امنیت ملی وضعیت بورس را بررسی می‌کند

رئیس سازمان انرژی اتمی میهمان کمیسیون انرژی/ کمیسیون امنیت ملی وضعیت بورس را بررسی می‌کند

رئیس جمهور و وزیران تکلیفی برای ارائه گزارش سالانه ندارند

رئیس جمهور و وزیران تکلیفی برای ارائه گزارش سالانه ندارند