آخرین اخبار کمیسیون های تخصصی مجلس - اخبار جدید

کمیسیون های تخصصی مجلس

کمیسیون‌ها بر اولویت‌های نظارتی و رویکرد برنامه محور متمرکز شوند

کمیسیون‌ها بر اولویت‌های نظارتی و رویکرد برنامه محور متمرکز شوند