آخرین اخبار کمیسیون های تخصصی - اخبار جدید

کمیسیون های تخصصی

تمرکز کمیسیون‌های تخصصی بر اولویت‌های نظارتی و تقنینی و رویکرد برنامه محور

تمرکز کمیسیون‌های تخصصی بر اولویت‌های نظارتی و تقنینی و رویکرد برنامه محور