آخرین اخبار کمیسیون ویژه جهش تولید - اخبار جدید

کمیسیون ویژه جهش تولید

کمیسیون جهش تولید بانک رفاه و تامین اجتماعی را به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد مکلف کرد

کمیسیون جهش تولید بانک رفاه و تامین اجتماعی را به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد مکلف کرد