اخبار جدید کیسه هوا

ماجرای ایربگ خودروهای تصادفی بهبهان  | واکنش سازمان ملی استاندارد |  آیا کیسه خودروها به عمد قفل شده؟

ماجرای ایربگ خودروهای تصادفی بهبهان | واکنش سازمان ملی استاندارد | آیا کیسه خودروها به عمد قفل شده؟