اخبار جدید بین الملل

رئیس جمهور روسیه: ما قصد حمله به اروپا را نداریم