آخرین اخبار گئورگی گولسیانی - اخبار جدید

گئورگی گولسیانی

گولسیانی: تفکر فوتبالی نویدکیا را دوست دارم؛ او عملکرد سپاهان را بهبود خواهد داد

گولسیانی: تفکر فوتبالی نویدکیا را دوست دارم؛ او عملکرد سپاهان را بهبود خواهد داد