آخرین اخبار گرمایش جهانی - اخبار جدید

گرمایش جهانی

روند افزایش دمای ایران در ۵۰ سال اخیر را ببینید/ نمودار

روند افزایش دمای ایران در ۵۰ سال اخیر را ببینید/ نمودار