اخبار جدید یارانه

درآمد فرزندان در سرجمع درآمد خانواده برای دریافت یارانه منظور نشود

درآمد فرزندان در سرجمع درآمد خانواده برای دریافت یارانه منظور نشود

نماینده مجلس : هدف افزایش یارانه پرداختی به مردم ، حل همه چالش های اقتصادی کشور نیست

نماینده مجلس : هدف افزایش یارانه پرداختی به مردم ، حل همه چالش های اقتصادی کشور نیست