نقد و بررسی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش