اولین برج افقی با نام کریستال (The Crystal) در چین رونمایی شد

top