اخبار جدید فناوری

اپل قاضی را برای حقوق نجومی تیم کوک قانع کرد