اخبار جدید سیاسی

درخواست تعدادی از حقوقدانان و وکلای دادگستری برای رسیدگی به پرونده کاظم صدیقی