اخبار جدید بین الملل

ترامپ در دادگاه نیویورک مجرم شناخته شد