اخبار جدید فناوری

اغلب ویژگی‌های پولی ChatGPT برای نسخه رایگان فعال شد