اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حضور اتباع افغانستانی در ایران به یک بحران تبدیل شده است