اخبار جدید سیاسی

سرلشکر صفوی: فرد انتخاب شده خود را نفر دوم کشور بداند نه نفر اول