اخبار جدید اجتماعی و حوادث

شمار جانباختگان حریق بیمارستان قائم رشت به ۹ نفر رسید