اخبار جدید بین الملل

آوارگان غزه به خوردن برگ درختان روی آوردند