اخبار جدید گردشگری

در ۵ ماه گذشته ۸ میلیون توریست به دبی سفر کردند