اخبار جدید اقتصادی

هزینه هر صندلی پرواز داخلی چقدر است؟