اخبار جدید بین الملل

همدستی هند با رژیم صهیونیستی در جریان نسل‌کشی فلسطینیان