اخبار جدید بین الملل

جایگزین کردن اسرائیل به جای فلسطین در کتب درسی عربستان