تلاش بانک مرکزی در کنترل تورم افزایش یابد/ استفاده از همه ظرفیت ها و ابزار حقوقی برای دسترسی به منابع ارزی کشور در بانک های خارجی

تلاش بانک مرکزی در کنترل تورم افزایش یابد/ استفاده از همه ظرفیت ها و ابزار حقوقی برای دسترسی به منابع ارزی کشور در بانک های خارجی

راه اندازی 100 طرح در سال جاری و 100 طرح در سال 1400 / استان های مرزی کم برخوردار در اولویت هستند

راه اندازی 100 طرح در سال جاری و 100 طرح در سال 1400 / استان های مرزی کم برخوردار در اولویت هستند