اخبار جدید بین الملل

چرا کشورهای عربی برای نشست ناتو دعوت شدند؟