اخبار جدید FATF

سلطانی: عدم عضویت در FATF نام ایران را کنار صحرای غربی و سودان جنوبی قرار داد

سلطانی: عدم عضویت در FATF نام ایران را کنار صحرای غربی و سودان جنوبی قرار داد

پاسخ دولت به ابهامات مجمع درباره FATF/ ایرادات قابل حل است

پاسخ دولت به ابهامات مجمع درباره FATF/ ایرادات قابل حل است