ابوترابی‌فرد: میرمحمدی چهار دهه مورد اعتماد رهبری بود - اخبار جدید