آخرین اخبار محمد جواد

رئیس جمهور قزاقستان حکمی جدیدی “در مورد حقوق بشر در قزاقستان” را امضا کرد

رئیس جمهور قزاقستان حکمی جدیدی “در مورد حقوق بشر در قزاقستان” را امضا کرد