اخبار برگزیده , اخبار جدید فناوری

اینترنت فناوران، نوع جدید اینترنت طبقاتی از راه رسید