اخبار جدید سیاسی

صدور اسناد مالکیت توسط قوه قضائیه به صورت الکترونیکی الزامی شد