اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اشتباه پزشکی باعث مرگ پدر و به کما رفتن دختر ۲۰ ساله شد