اخبار جدید فرهنگی

مخاطبان سینما نسبت به هفته قبل 46 درصد کمتر شده اند