اخبار جدید سیاسی

روزنامه کیهان: ایران به جای هیچ ملتی وارد جنگ نخواهد شد