اخبار جدید بین الملل

تعداد شهدای نوار غزه به ۸۵۲۵ نفر رسیده است