بیش از سه هزار نفر مهاجر افغان از ایران خارج شدند

top