اخبار جدید فناوری

هواپیمای مافوق صوت اورچر توسط بوم سوپرسونیک در حال ساخت است