اخبار جدید بین الملل

دفتر خبرگزاری فرانسه در شهر غزه بمباران شد