اخبار جدید گوناگون

در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال، مردی کفن پوش حضور پیدا کرد!