اخبار جدید سیاسی

طبق گفته های قالیباف اولویت اول مجلس و دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان است!