اخبار جدید بین الملل

قطر برای آتش بس 3 روزه در غزه پادرمیانی کرده است