اخبار جدید فرهنگی

۵۰ هزار تن از کاغذ مصرفی سالیانه کشور در حوزه نشر مصرف می شود