اخبار جدید سیاسی

آقای رئیس جمهور، بن سلمان را به ایران دعوت کرد