اخبار جدید ورزشی

آیا پرسپولیس با خرید زمستانه کمبود بازیکن خود را جبران می کند؟